<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/platform.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d13833747\x26blogName\x3dJust+feel+the+fun\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dLIGHT\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://crazy-von.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://crazy-von.blogspot.com/\x26vt\x3d-6658373486926792030', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
✖Disclaimer

DON'T LIKE ME? CLICK HERE THEN! =D OR PRESS ALT+F4 PLEASE


Owner

♥ EVON ♥

24031992.
N902 - TP FDM, is her class in 2009. Loves Basketball.click click click! =D
I LOVE YOU

Chatty
Exits

BianTai :D . Cherie :D . LeongWei :D . HanLin :D . AhPong :D . Priscilia :D . Sharon :D . Shermeen :D . Pearcesley :D . Ronney :D . Vanessa :D . WeiSian :D .
N902 :D . WenChieh :D . ChauKok :D . ChingYan :D . Haziq :D . Samantha :D . YueMing :D .
Brenda :D . Chloe :D . Desiree :D . HowCher :D . HuiQi :D . Iryana :D . JiaCheng :D . JiaHui :D . JianHong :D . Keith :D . MiangLin :D . Michelle :D . ShiJie :D . SingYee :D . TingTing :D . WanYi :D . WeiLing :D . Wilson :D . YiLing :D . YiWei :D .
2e3`06 :D . 4e4`08 :D . MrChaw :D . MrJae :D . MrOng :D . MsCheong :D .
--
♥Memories

June 2005 July 2005 August 2005 September 2005 October 2005 November 2005 December 2005 January 2006 February 2006 March 2006 April 2006 May 2006 June 2006 July 2006 August 2006 September 2006 October 2006 November 2006 December 2006 January 2007 February 2007 March 2007 April 2007 May 2007 June 2007 July 2007 August 2007 September 2007 October 2007 November 2007 December 2007 January 2008 February 2008 March 2008 April 2008 May 2008 June 2008 July 2008 August 2008 September 2008 October 2008 November 2008 December 2008 January 2009 February 2009 March 2009 April 2009 May 2009 June 2009 July 2009 August 2009 September 2009 October 2009 November 2009 December 2009 January 2010 February 2010 March 2010 April 2010 May 2010 June 2010 September 2010 October 2010 November 2010 December 2010 January 2011 February 2011
Credits♥

XOXO
Playing:)

No song lyrics. Sorry.


MusicSunday, October 01, 2006 10:47 AM

just now my frend sent me a webbie..
so went to take a look..
i tink is quite accurate ba..
copy some words from it..

因为陌生,所以勇敢,因为距离,所以美丽。
┏━━┓我    ●╭○╮  我 ┏━━┓
┃天长┃想°☆ /█∨█\ ☆ 爱 ┃曾经┃
┃地久┃你    ∏  ∏   你 ┃拥有┃
┗━━┛  ㊣☆爱你一生☆㊣  ┗━━┛

给你生活的忠告:
多吃些粗粮.
给别人比他们自己期许的更多,并且用心去做
熟记你喜欢的诗歌不要轻信你听到的每件事,
不要花光你的所有,不要想睡多久就睡多久。
无论何时说“我爱你”,请真心实意。
无论何时说“对不起”,请看着对方的眼睛。
相信一见钟情。
永远不要忽视别人的梦想。
深情热烈地爱,也许你会受伤,但这是使人生完整的唯一方法。
用一种明确的方法解决争议,不要冒犯。
永远不要以貌取人。慢慢地说,但要迅速地想。
当别人问你不想回答的问题时,笑着说“你为什么想知道?”
记住那些敢于承担最大风险的人才能得到最深的爱和最大的成就。
给妈妈打电话。如果不行,至少在心里想着她。
当别人打喷嚏时,说一声“菩萨保佑”。
如果你失败了,千万不要忘记汲取教训。
记住三个“尊”:尊重你自己;尊重别人;保持尊严,对自己的行为负责。
不要让小小的争端损毁了一段伟大的友谊。
无论何时你发现自己做错了,竭尽所能去弥补。动作要快!
无论什么时候打电话,摘起话筒的时候请微笑,因为对方能感觉到!
找一个你爱聊的人结婚 , 因为当年龄大了以后,你会发觉喜欢聊天是一个人最大的优点。
找点时间,单独呆会儿。
欣然接收改变,但是不要摒弃你的个人理念。
记住,沉默是金。
多看点书,少看点电视。
过一种高尚而诚实的生活。当你年老时回想起过去,你就能再一次享受人生。
相信上帝,但是别忘了锁门。
家庭的融洽氛围是难能可贵的。
尽你的全力让家平顺和谐。
当你和你亲近的人吵嘴的时候,试着就事论事,
不要扯出那些陈芝麻,烂谷子的事。不要摆脱不了昨天。
多注意言下之意。
和别人分享你的知识,那才是永恒之道!
善待我们的地球。
不要愚弄自然母亲。
忙自己该做的事。
不要相信接吻时从不闭眼的伴侣。
每年至少去一个你从没去过的地方。
如果你赚了很多钱,在活着的时候多行善事。这是你能得到的最好回报。
记住有时候,不是最好的收获也是一种好运。
深刻理解所有的规则,合理地更新他们。
记住:最好的关系存在于对别人的爱胜于对别人的索求之上。
回头看看你发誓取得的目标,然后评判你到底有多成功。
无论是烹调还是爱情,都用百分之百的负责态度对待,但是不要期求太多的回报。

erm..i recommand these ppl to go to this webbie to do:
KEITH
SAM
AMOS
DERICK
MICHELLE
PAMELA
HONG HOON
WEI LING
SHERMEEN
POH LING

the webbie is http://www.renmeng.com/love/


Evon's xD